Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Xét dk TT, T.Nghiệp, chứng chỉ
Thứ năm, 25/07/2019 - 8:56

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp hệ LTĐH và ĐHVB2 (đợt tháng 6/2019)
Số 796/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 7 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo đại học hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 28 sinh viên thuộc các hệ: Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2 (Liên thông đại học: 21 sinh viên, Đại học văn bằng 2  : 07 sinh viên, có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng Khoa: Cơ bản, Lý luận chính trị; các đơn vị liên kết quản lý và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tải danh sách hệ LTĐH và ĐHVB2 tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

Số lần đọc: 101
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà