DANH MỤC CHÍNH

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Giới thiệu
Thứ ba, 22/11/2022 - 10:44

BAN KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Sau 4 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Học viện đã đổi tên Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo thành Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng vào tháng 10 năm 2010.

I. Liên hệ

- Tên đơn vị: Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ

- Emailkhaothi_qlcl@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển của đơn vị

Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, Học viện Tài chính đã thành lập Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo vào ngày 5 tháng 9 năm 2006 theo Quyết định 641/QĐ-HVTC. Sau 4 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Học viện đã đổi tên Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo thành Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng vào tháng 10 năm 2010.

III. Chức năng 

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý và điều hành công tác khảo thí, quản lý chất lượng đào tạo của Học viện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

IV. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

- Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Học viện nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Giám đốc trong việc ban hành các Quy định Chuẩn đầu ra và triển khai chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học của Học viện.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Giám đốc ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Học viện.

-  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Thực hiện quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp, đánh giá và phân loại kết quả học tập của sinh viên

- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Học viện.

- Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Học viện và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc.

* Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Giúp Giám đốc triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Học viện theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên của Học viện về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Giám đốc giao (triển khai các kỳ thi Olympic Quốc gia, tham gia xây dựng quy chế đào tạo của Học viện, các hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Học viện về khảo thí và đảm bảo chất lượng…)

V. Lãnh đạo Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Trưởng ban

GS, TS. Chúc Anh Tú

Công việc phụ trách:

- Chỉ đạo chung các hoạt động chuyên môn của Ban;

- Trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ và nhân sự; thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong Ban. Tham gia các hội đồng của Học viện mà Ban là thành viên.

- Phụ trách công tác Quản lý chất lượng: Thường trực Hội đồng Kiểm định của Học viện, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định của Học viện.

 - Phụ trách công tác đánh giá ngoài chất lượng trường đại học, chương trình đào tạo các ngành học để Bộ GD&ĐT cấp chứng nhận cấp độ chất lượng trường đại học.

-  Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các đối tượng liên quan.

- Phụ trách công tác tổ chức thi: Phân công cán bộ trong Ban tổ chức thi hết môn; Bố trí hội trường, danh sách sinh viên thi lại (kể cả thi bổ sung – thi vét) theo kế hoạch của Học viện.

- Tổ chức triển khai công tác lấy ý kiến các đối tượng về chất lượng đào tạo, NCKH của Học viện.

- Ký giấy liên hệ thực tập, bảng điểm và các quyết định liên quan đến sinh viên.

- Phê duyệt công văn của Ban.          

- Tham gia các công việc khác khi được phân công.

 

Phó Trưởng ban

Ths. Nguyễn Thị Hương Thủy

Công việc phụ trách:

 - Phụ trách quản lý ngân hàng đề thi, quản lý bài thi hết môn các hệ do Ban phụ trách; giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại kết quả thi; Mở sổ theo dõi giao nhận đề thi, bài thi hết môn làm cơ sở để xác nhận thanh toán tiền ra đề thi, chấm thi, chấm phúc tra của từng bộ môn, tổng hợp, xác nhận số lượng bài thi theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả học tập, xét phân loại kết quả học tập của sinh viên kết thúc học kỳ,   ký bảng điểm của sinh viên đang học.

- Tham gia các hội đồng của Học viện mà Ban là thành viên (Khi được phân công).

- Phụ trách nghiên cứu xây dựng, rà soát chỉnh sửa, đề xuất tổ chức, triển khai các hoạt động thực hiện chuẩn đầu ra.

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách các công việc liên quan đến đội tuyển của Học viện dự thi Olympic.

- Phụ trách công tác ấn phẩm phục vụ các công việc của Ban.

- Tham gia các công việc khác khi được phân công.

 

Phó Trưởng ban

Ths. Nguyễn Thành Giang

Công việc phụ trách:

- Phụ trách công tác Quản lý chất lượng: Thư ký Hội đồng Kiểm định của Học viện; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm; báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định của Học viện và soạn thảo các báo cáo liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

- Phụ trách công tác Tự đánh giá, đánh giá ngoài chất lượng trường đại học, chương trình đào tạo các ngành học theo kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn.

- Tham gia các hội đồng của Học viện mà Ban là thành viên (Khi được phân công).

-  Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng về chất lượng đào tạo, NCKH của Học viện.

- Phụ trách công tác tổ chức thi: Phụ trách nghiên cứu xây dựng, rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình tổ chức, triển khai các hình thức thi trắc nghiệm máy và các hình thức thi khác theo phương thức thi trực tiếp và thi trực tuyến.

- Phân công cán bộ trong Ban tổ chức thi hết môn; Bố trí hội trường, danh sách sinh viên thi lại (kể cả thi bổ sung – thi vét) theo kế hoạch của Học viện, chỉ đạo công tác coi thi hết học phần.

   - Xây dựng lịch thi lại (hội trường thi lại - kể cả thi bổ sung, thi vét) theo kế hoạch của Học viện.

   - Ký bảng điểm của sinh viên đang học.

  - Tham gia các công việc khác khi được phân công.

 

 

VI. Nhân sự Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Loan
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenkimloan.hvtc@gmail.com
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên CQ54, CQ58

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Thanh
Chức vụ: Chuyên viên chính; Chủ tịch CĐ Ban
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenhoangthanh@hvtc.edu.vn
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập của SV CQ55, CQ59

   
Họ và tên: Nguyễn Tiến Thu
Chức vụ: Chuyên viên chính
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: thunt@hvtc.edu.vn
Công việc chính:

 - Quản lý kết quả học tập của SV CQ59

 - Quản lý kết quả học tập của SV các khóa cũ:

+ Hệ Đại học chính quy: từ khoá 15 đến khóa 35.

+ Hệ Hoàn chỉnh kiến thức: từ khoá 1 đến khóa 8.

+ Hệ Cao đẳng: khóa M2, M3, K7, K8, K12-K17

   
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Chuyên viên chính
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: thuy_ktkd@yahoo.com.vn
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập của SV CQ56, CQ60

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tâm
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hongtam.hvtc@gmail.com
Công việc chính:

Quản lý kết quả học tập của hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2

   
Họ và tên: Lê Mạnh Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: lemanhtuan@hvtc.edu.vn
Công việc chính: Quản lý kết quả học tập của SV CQ61
   
Họ và tên: Đào Lan Hương
Chức vụ: Chuyên viên chính - Phó Chủ tịch CĐ Ban
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ: Số 58 Lê Văn Hiến- Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội 
ĐCNR:  
Di động:  
Email: daolanhuong@hvtc.edu.vn
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập khóa CQ60.

 

 

   
Họ và tên: Lê Thúy Quỳnh
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email:  
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập của CQ57 .

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthihue@hvtc.edu.vn
Công việc chính:

- Quản lý kết quả học tập khóa CQ58

 

Họ và tên: Hoàng Thiên Long
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoangthienlong@hvtc.edu​.vn
Công việc chính:

- Tham gia công tác bảo đảm chất lượng

 

 

 

VII. Thành tích của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2006-2007, 2008-2009

- Bằng Khen của Bộ Trưởng các năm 2007-2008,  2009-2010,  2010-2011, 2012-2013, 2013-2014

- Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2013.

Số lần đọc: 412
Các bài đã đăng
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà