DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 104180
Truy cập Online: 25

Văn bản của Học viện
Thứ sáu, 02/12/2022 - 9:11

TB v/v phân công nhiệm vụ tổ chức thi kết thúc học phần Giai đoạn 2, Học kỳ 1, Năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/5/2022 của Giám đốc Học viện về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022–2023;

Căn cứ Thông báo số 1390/TB-HVTC ngày 29/11/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức thi kết thúc học phần giai đoạn 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023 của các đơn vị có liên quan:

1. Ban Quản lý đào tạo

- Lưu hành lịch thi kết thúc học phần/môn học đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị có liên quan.

- Phối hợp với các Ban, Khoa giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lịch thi, hội trường thi, danh sách thi.

- Cung cấp ID phòng thi của các môn thi tiểu luận, bài tập lớn cho các đơn vị liên quan.

2. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng

- Yêu cầu các bộ môn bổ sung đủ số lượng đề thi, đáp án đề thi các học phần/môn học; Phối hợp với các bộ môn tổ chức in sao đề thi, tạo ca thi TNM đảm bảo tính bảo mật, kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với ban Quản trị thiết bị chuẩn bị ấn phẩm phục vụ công tác tổ chức thi; Chuẩn bị mẫu biểu, biên bản liên quan đến kỳ thi cung cấp cho các Khoa, Bộ môn.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thi, các trường hợp vi phạm quy chế thi và thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với các Khoa, Ban, Bộ môn tổ thức thi; đôn đốc các Bộ môn chấm thi, trả điểm đúng thời gian quy định.

- Là đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh khác liên quan đến kỳ thi.

3. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường, trực điện phục vụ thi theo lịch thi đã thông báo.

- Phối hợp với đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời nếu có vướng mắc về hội trường đã bố trí. Lập kế hoạch mở cửa hội trường phục vụ sinh viên ôn thi.

- Phục vụ nước uống tại các hội trường chỉ đạo thi cho các Bộ môn.

- Vệ sinh các khu giảng đường và xung quanh các hội trường bố trí tổ chức thi.

4. Ban Tổ chức cán bộ

Điều động đủ số lượng cán bộ coi thi và cung cấp các thông tin cần thiết theo đề nghị của các Ban, Khoa, Bộ môn.

5. Trung tâm thông tin

Chuẩn bị phòng máy và trực phòng máy phục vụ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy theo lịch thi.

6. Ban Thanh tra giáo dục

- Tăng cường kiểm tra tất cả các khâu liên quan đến công tác tổ chức thi.

- Tổng hợp các trường hợp vi phạm quy chế thi, phối hợp với Ban CTCT&SV, Khoa trong xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm quy chế thi.

7. Ban Tài chính kế toán

Chuẩn bị kinh phí phục vụ kỳ thi; Thanh toán tiền coi thi kịp thời theo quy định trên cơ sở đề nghị của các đơn vị có liên quan.

8. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Phối hợp với các Khoa QLSV làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đợt thi nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

- Thông báo và có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế thi.

9. Văn phòng Học viện

Cử cán bộ phục vụ sao in đề thi theo lịch thi của Học viện.

10. Bộ môn

- Bổ sung đủ số lượng đề thi, đáp án đề thi các học phần/môn học do bộ môn phụ trách. Phân công lãnh đạo bộ môn chỉ đạo sao in đề thi/tạo ca thi theo lịch Ban KT&QLCL thông báo.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thi, chấm thi các học phần/môn học thuộc bộ môn phụ trách đảm bảo đúng quy định và kế hoạch của Học viện.

- Chuẩn bị ấn phẩm, mẫu biểu và tổng hợp tình hình tổ chức thi đảm bảo đúng quy định.

- Tổng hợp cán bộ coi thi cần bổ sung theo từng ca thi, báo cáo để Trưởng khoa điều động bổ sung hoặc gửi yêu cầu điều động bổ sung cho Ban Tổ chức cán bộ (nếu cần).

- Phản hồi lại cho Ban Tổ chức cán bộ những trường hợp không thực hiện theo điều động bổ sung cán bộ coi thi của Ban Tổ chức cán bộ.

- Phối hợp với các Ban và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có).

12. Khoa quản lý sinh viên

- Thông báo lịch thi kết thúc học phần/môn học cho các lớp sinh viên do khoa quản lý.

- Chuẩn bị ấn phẩm tổ chức thi học phần/môn học của các Bộ môn thuộc Khoa.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV, Đoàn thanh niên Học viện làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đợt thi nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

- Chủ động điều cán bộ trong Khoa tham gia coi thi theo chỉ đạo của lãnh đạo Khoa nếu Bộ môn đề nghị (trường hợp thiếu báo Ban Tổ chức cán bộ điều động thêm cán bộ coi thi).

- Có biện pháp kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi.

13. Cán bộ coi thi

- Có mặt ở hội trường chỉ đạo thi trước giờ thi 30 phút để nhận sự phân công coi thi của Bộ môn.

- Cán bộ coi thi làm đúng quy trình, chức trách, nhiệm vụ được giao; không rời khỏi phòng thi ra ngoài làm việc khác, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động trong khi coi thi; Ghi đầy đủ và chuẩn xác các tiêu thức trên danh sách và túi đựng bài thi.

14. Sinh viên

- Thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn thi của Học viện.

- Xuất trình thẻ Sinh viên hoặc CCCD trước khi vào phòng thi.

- Chấp hành kỷ luật phòng thi theo đúng qui chế, qui định hiện hành./.

Số lần đọc: 545
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà