Danh mục

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Các quy chế đào tạo
Thứ ba, 14/03/2017 - 8:14

Quy định v/v ban hành về chuẩn đầu ra đối với SV tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ ĐHCQ
Số: 154/QĐ-HVTC ngày 23 tháng 02 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-HVTC ngày 18/12/2014 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai chuẩn đầu ra đối với đào tạo đại học Học viện Tài chính;

Xét đề nghị của trưởng Ban Khảo thí và quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở Học viện Tài chính” thay thế cho “Quy định Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học ở Học viện Tài chính” ban hành theo Quyết định số 719/QĐ-HVTC ngày 09/8/2013 và Quyết định số 1306/QĐ-HVTC ngày 27/11/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tài chính và sinh viên đại học chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Số lần đọc: 8436
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà